เกี่ยวกับโครงการ

VDO Presentation โครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin
(.wmv – 22.6 MB)

    ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างน่าชื่นชม และสมควรนำมาเป็นแบบอย่าง ปรากฎว่ายังมี ผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่กำลังอยู่ในขั้นของการพัฒนาและเรียนรู้แง่มุมที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจจากผู้ที่มีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จ

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่เห็นความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดระบบของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ

    ทั้งสององค์กรได้ร่วมมือกันจัดให้มีรางวัล เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีความโดดเด่นในมิติต่างๆ ทางธุรกิจที่สำคัญ สมควรเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นทั้งแบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยตั้งชื่อรางวัลว่า “Bai Pho Business Awards by Sasin” ที่มีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมเข้ากับนามของ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความดีเด่นของผู้ได้รับรางวัล ด้วยชื่อเสียงและภารกิจขององค์กรทั้งสองแห่งรวมกัน

    ผู้ได้รับรางวัลอาจจะมาจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจสมัครเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้อื่นที่อาจเป็นคู่ค้าหรือองค์กรทางธุรกิจ และอาจรวมถึงผู้ประกอบการที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเห็นว่ามีความน่าชื่นชมก็ได้ โดยการได้รับรางวัลจะผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ผู้รับรางวัลได้มีการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยม ในมิติทางธุรกิจที่สำคัญมิติใดมิติหนึ่ง หรือหลายมิติประกอบกัน อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กิจการมีความก้าวหน้า ได้รับความสำเร็จและโดดเด่น โดยมิติที่สำคัญเหล่านั้น ได้แก่

 1. การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 2. ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 3. การมีคุณภาพสูง ในด้านใดๆ (Quality)
 4. การตอบสนองและปรับตัว ต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
 5. การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 6. การสร้างตราสินค้า (Branding)
 7. การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
 8. ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
 9. การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

การมอบรางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin จะไม่มีการจัดอันดับ แต่จะมอบรางวัลเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเห็นว่ามีผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  โดยไม่จำกัดจำนวนของผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี และผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อกิจการอื่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้  โดยผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด และธนาคารไทยพาณิชย์จะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ
 • เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ
 • เพื่อสร้างกรณีตัวอย่างให้แก่วงการธุรกิจและวงการการศึกษาด้านธุรกิจ