BaiPho Business Awards

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ รุกส่งเสริมผู้ประกอบการ มอบรางวัล Bai Pho Business Awards by SASIN ยกย่อง 5 ธุรกิจไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SME ไทย ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง โดยร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ จัดโครงการ  “Bai Pho Business Awards by Sasin”  รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทย  เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้อย่างน่าภาคภูมิ  และได้ประกาศผลให้ 5 ธุรกิจไทย ครองรางวัลเป็นกลุ่มแรก  ในครั้งนี้   ได้แก่    บริษัท บิซิเนส  ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)    บริษัท บาธรูม  ดีไซน์ จำกัด     บริษัท  เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)    บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด   และ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด  เพื่อเป็น   แบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ SME ไทยต่อไป  โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์   มอบรางวัลในวันนี้ ( 26 พ.ค.)

ดร.วิรไท  สันติประภพ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า  “ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ จัดตั้งโครงการ “Bai Pho Business Awards by Sasin”  ขึ้นเมื่อปลายปี 2550 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้มีความโดดเด่นภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ซึ่งมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลในกลุ่มแรกให้แก่ธุรกิจไทย  5 บริษัท   เนื่องจากได้สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และมีความโดดเด่นทางธุรกิจที่น่ายกย่อง สมควรเป็นแบบอย่างที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่น ๆ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ กล่าวถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่า  “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขัน  ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การมีคุณภาพสูง (Quality) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)  การสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างตราสินค้า (Branding) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) และการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)”

สำหรับกระบวนการตัดสินรางวัล คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้มีส่วนในการพิจารณาตัดสินรางวัลแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับใบประกาศพร้อมโล่เกียรติคุณเป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก  กล่าวว่า “ในรอบแรกนี้คณะกรรมการมีมติคัดเลือก 5 บริษัท จากผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ       ทั้งหมดกว่า 100 บริษัท  ให้ได้รับรางวัล “Bai Pho Business Awards by SASIN”  ได้แก่  บริษัท บิซิเนส  ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)    บริษัท บาธรูม  ดีไซน์ จำกัด     บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)     บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด   และ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด  หลังจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทอื่นๆ ต่อไป เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่สามารถสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ”

ทั้ง 5 บริษัท ที่ได้รับรางวัล “ Bai Pho Business Awards by Sasin”  สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของธุรกิจ SME ไทย ที่สามารถสร้างจุดแข็งและผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน  ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  และความสามารถในการขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติดีต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยต่อไป

โครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181 – 183 หรือ 02-722-2222 โทรสาร 02-611-8955 อีเมล์ [email protected]
©2007-2008 Bai Pho Business Awards by Sasin. All rights reserved.
Powered by The Siam Commercial Bank PCL.