BaiPho Business Awards

Bai Pho Business Awards by SASIN – Press Conference

ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างน่าชื่นชม และสมควรนำมาเป็นแบบอย่าง ปรากฎว่ายังมี ผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่กำลังอยู่ในขั้นของการพัฒนาและเรียนรู้แง่มุมที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจจากผู้ที่มีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จ

    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ “Bai Pho Business Awards by SASIN” รางวัลแห่งความโดดเด่นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต พร้อมเปิดรับสมัคร และรับเสนอชื่อผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึง บทบาทของธนาคารในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของธุรกิจ คือ การสร้างความแตกต่าง เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันกับ คู่แข่งจากต่างประเทศ และธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า และมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า การสร้างความแตกต่างจะช่วยให้ ผู้ประกอบการสามารถรักษาตลาด และเพิ่มอำนาจต่อรองในการตั้งราคา (pricing power) ได้มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่สร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้อย่างน่ายกย่อง และดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ธนาคารจึงต้องการยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความโดดเด่น และประสบความสำเร็จเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการธุรกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานที่ดีของผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เฉพาะด้านเงินทุนดำเนินโครงการเท่านั้น ส่วนการพิจารณาตัดสินรางวัล จะเป็นไปตามดุลพินิจและอำนาจของคณะกรรมการโดยตรง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล Bai Pho Bussiness Awards by SASIN เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการให้รางวัลกับผู้ประกอบการ SMEs ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะรางวัลที่เน้นในเรื่องของการสร้างความโดดเด่น หรือความแตกต่าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ ทั้งด้านส่งออก เศรษฐกิจในประเทศ และการจ้างงาน ดังนั้น หาก SMEs เข้มแข็งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

รางวัล Bai Pho Business Awards จะช่วยสร้างคุณค่าให้ผู้ประกอบการ ช่วยสร้างโอกาสที่ดี และได้การยอมรับในวงการธุรกิจมากขึ้น โดยรางวัลนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความโดดเด่นและความสำเร็จของผู้ประกอบการ ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ผ่านแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการ พร้อมได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนั้น การจัดโครงการ Bai Pho Business Awards by SASIN ขึ้นนั้น นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพทางธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถอยู่เสมอ ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ จะจัดทำกรณีศึกษา (case study) ของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาด้านธุรกิจของไทยต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ตัดสิน จะผ่านกระบวนการพิจารณาว่ามีความเป็นเลิศในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติก็ได้ ทั้งด้านการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ด้านความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ด้านการมีคุณภาพสูง ในด้านใดๆ (Quality) ด้านการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) ด้านการสร้างมูลค่า (Value Creation) ด้านการสร้างตราสินค้า (Branding) ด้านการมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) และด้านการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

สำหรับกระบวนการตัดสินรางวัลนั้น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งองค์กรชั้นนำภาครัฐและภาคเอกชนมาทำการตัดสิน โดยมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การมอบรางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin จะไม่มีการจัดอันดับ แต่คณะกรรมการจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม อย่างไม่จำกัดจำนวน ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยจะได้รับใบประกาศพร้อมโล่เกียรติคุณ เป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “ใบโพธิ์” ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย และภายใต้ชื่อของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการก้าวสู่การเป็นธุรกิจชั้นนำของไทยอย่างภาคภูมิ ”

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร หรือเสนอชื่อกิจการอื่นเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้จากคณะบริหารโครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin โทรศัพท์ 02-2184001-7 ต่อ 209-210 หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Call Center)โทรศัพท์ 02-722-2222 หรือทางเว็บไซต์ www.baipho-business-awards.org และ Email Address: [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181 – 183 หรือ 02-722-2222 โทรสาร 02-611-8955 อีเมล์ [email protected]
©2007-2008 Bai Pho Business Awards by Sasin. All rights reserved.
Powered by The Siam Commercial Bank PCL.